سـےنـمـا و هنر

در بین تمامی مردم تنها عقل است که عادلانه تقسیم شده، زیرا همه فکر می کنند به اندازه کافی عاقلند. ((دکارت))

شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
6 پست
شعر
1 پست
ادبیات
1 پست
سینما
1 پست