برهنه ات میکنند تا بهتر شکسته شوی ...

 

نترس گردوی کوچک..!

 

آنچه سیاه می شود ،روی تو نیست،دست آنهاست . . .

نیما یوشیج